Skip to main content

工单列表

进入所有工单界面,可获取所有工单列表 image.png | 参数 | 描述 | | -------- | -------------------------------------------------- | | 工单编号 | 工单编号在此表中具有唯一性 | | 工单类型 | 建单人分配的工单类型 | | 工单状态 | 工单当前的状态,分为待分配、已分配、已处理、已结单 | | 所属项目 | 工单对应的项目名称 | | 设备名称 | 工单对应的设备名称 | | 建单人 | 建立工单的使用者 | | 建单时间 | 创建工单的时间 |

查看工单信息

点击操作列的查看按钮,即可查看对应工单的详情信息和工单流程 image.png image.png image.png

导出工单

在工单列表中选中想要导出的工单,点击导出Excel按钮 image.png